Thumbnail Image Table
1 SACM SLM 25 a 33.jpg
1 SACM SLM 25 Brave Addis 1952.jpg
1 SACM SLM 25 Brave Addis Abeba 1956.JPG
1 SACM SLM 26 Invincible Addis Abeba 1955.jpg
1 SACM SLM 29 type UG 181 (2).jpg
2 SACM SLM 28 Djibouti 1935.jpg
2 SACM SLM 29 en 1932.jpg
3 SACM 30 en 1951 (1).jpg
3 SACM SLM 33.jpg
4 SACM 127 type UG 190 (1).jpg
5 SACM 121 Dire Daoua 1934.jpg
6 SACM 123 (2) .JPG
6 SACM 123 Dire Daoua 1935 (1).jpg
6 SACM 123 Djibouti 1936.jpg
6 SACM 125 Dire Daoua 1933.jpg
6 SACM 126 en 1935.jpg
6 SACM 126 Ethiopie 1931.jpg
6 SACM 127 (2).jpg
7 SACM 127 en 1952.jpg
7 SACM 128 sur pont Holl Holl 1937.jpg
8 SACM UG 185 (1).jpg
9 tender pour SACM (2).jpg
10 SACM 131 Gore (1).jpg
10 SACM 131 Gore Dire Daoua 1935.jpg
11 SACM 132 Gondar (2).jpg
12 SACM 133 Djidjiga (3).jpg
12 SACM 133 Djidjiga a Djibouti 1920.jpg
13 SACM 134 Ankober (1).JPG
13 SACM 134 Ankober Djibouti 1930.jpg
13 SACM 134 Ankober en 1952 (4).jpg
14 SACM 135 Dire Daoua 1952 (1).jpg
14 SACM 139.jpg
14 SACM 147 Djibouti 1948.jpg
14 SACM 149 en 1952.jpg
15 SACM UG 174 (1).jpg
16 SACM 401 Choa (2).jpg
16 SACM 402 Godjam (1).jpg
16 SACM 402 Godjam (3).jpg
16 SACM 402 Godjam gare Aouache (2).jpg
18 SACM 403 Aroussis a Dire Daoua (1).jpg
18 SACM 403 Aroussis a Dire Daoua (2).jpg
18 SACM 403 Aroussis froides Dire Daoua 1956.jpg
19 SACM 404 Wello (2).jpg
20 SACM 405 Djimma (2).jpg
20 SACM 405 Djimma (3).jpg
20 SACM 406 Tchertcher (3).jpg
20 SACM 406 Tchertcher Addis 1964.jpg
20 SACM 407 Tigre (1).jpg
20 SACM 407 Tigre depot Aouache 1951.jpg
21 SACM 408 Kaffa (2).jpg
21 SACM 408 Kaffa (3).jpg
21 SACM 409 Sidamo Addis 1937.jpg
21 SACM 409 Sidamo Addis 1952 (1).JPG
21 SACM 409 Sidamo Addis 1964.jpg
22 SACM 410 Harrar depot Aouache 1951.jpg
22 SACM 410 Harrar gare de Mehesso 1938.jpg
22 SACM 410 Harrar gare de Nazareth 1955.JPG
23 SACM 413 train payeur 1951 (1).jpg
23 SACM 413 train payeur 1951 (2).jpg
23 SACM SLM 414 Dire Daoua.jpg
24 SACM SLM 419 froide 1938.jpg
29 SACM froides Dire Daoua 1951 (1).jpg
29 SACM froides Dire Daoua 1951 (2).jpg
29 SACM froides Dire Daoua 1955.jpg
30 SACM froides Addis Abeba 1964.jpg
Pages:     1
© J.P.CROZET